System PS 2000
System PS MOBILE
System PS AKTYWA
System PS AKTYWA Pro
CRM Polsoft
Wdrażanie systemu


System PS 2000

System PS2000 powstał przy wykorzystaniu najnowocześniejszych osiągnięć informatyki w zakresie programowania oraz zarządzania relacyjnymi bazami danych.
W systemie tym została połączona wysoka technologia z wieloletnimi doświadczeniami ekspertów zajmujących się projektowaniem zintegrowanych systemów informatycznych. Połączenie to zaowocowało powstaniem oprogramowania charakteryzującego się wysoką wydajnością, niezwykłą elastycznością oraz wygodą użytkowania.


System PS2000 to wielomodułowy, zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem, charakteryzujący się niezwykłą stabilnością i niskimi wymaganiami. Pakiet ten jest zorientowany na obsługę działalności małych i średnich firm produkcyjno - handlowych, zarówno jedno jak i wielooddziałowych. Oprócz niemal "typowych" możliwości wymaganych od tego typu programu, posiada on również wiele opcji przydatnych dla dystrybucji farmaceutycznej!

System serii PS2000 jest zgodny z polskimi przepisami prawnymi (gwarantowana jest ciągła aktualizacja systemu). Wszystkie elementy pakietu ściśle współpracują ze sobą i wykorzystują wspólne bazy danych. Aby ułatwić podejmowanie odpowiednich decyzji handlowych, system umożliwia wykorzystywanie modułu "PS ANALIZY", który jest doskonałym narzędziem analiz kierowniczych w różnych szczeblach zarządzania firmą. W celu zapewnienia jak największego komfortu i bezpieczeństwa pracy, program wyposażono w rozbudowany mechanizm ochrony danych przed zniszczeniem oraz dostępem osób niepowołanych.

System PS2000, może być przygotowany i konfigurowany w trzech wariantach:

      - PS2000 Business dla przedsiębiorstw dużych i średnich
      - PS2000 Economy dla średnich firm z pełnym systemem Finansowo - Księgowym
      - PS2000 Soho dla firm małych, bez systemu Finansowo - Księgowego

Platformą systemową po stronie serwera dla wszystkich wersji tego programu, jest system Netware firmy Novell, Windows 2000 Serwer, Windows NT Serwer lub Linux. Od strony użytkownika dostęp do serwera można uzyskać przy pomocy komputerów klasy PC z dowolnym systemem operacyjnym Windows firmy Microsoft - od Windows 98, poprzez Windows ME, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP.
W komplecie z systemem PS2000 dostarczana jest baza danych Pervasive SQL V8 firmy Pervasive, której skalowalność jest nieograniczona.

MODUŁY SYSTEMU

      - PS Zamówienia / Dostawcy
      - PS Zamówienia / Odbiorcy
      - PS Zakupy
      - PS Sprzedaż
      - PS Zarządzanie Magazynem
      - PS Przetargi
      - PS Set
      - PS Finanse
      - PS Analizy
      - PS Rozliczenia
      - PS Inwentaryzacja
      - PS Dokumenty Elektroniczne
      - PS Akwizycja
      - PS Modem
      - PS Mobile

UWAGA! System PS 2000 posiada także opcje istotne dla dystrybucji farmaceutycznej!

Powyżej, wymienione zostały główne moduły systemu PS2000. Oprócz tego, system posiada kartoteki dodatkowe (kontrahentów, akwizytorów, pracowników, urzędów, tras, województw) oraz kartoteki związane z obrotem towarami (typy i grupy towarów, magazyny, wytwórcy, stany magazynowe). Zadaniem tych kartotek jest gromadzenie podstawowych danych wykorzystywanych podczas pracy systemu (np. nazwy kontrahentów, warunki płatności, sposoby wyceny towarów itp.).

    PS Zamówienia / Dostawcy

Moduł ten, odpowiada za obsługę działalności firmy w zakresie składania zamówień i wykorzystuje specjalne narzędzia ułatwiającye ich optymalizację. Ciekawą opcją jest graficzna prezentacja przebiegu sprzedaży zamawianych towarów. Moduł "PS Zamówienia / Dostawcy", umożliwia też m.in.:

      - generowanie zamówień do dostawców, wg wielu definiowanych zasad
      - rejestrację dokonywanych zamówień
      - kontrolę zamówień znajdujących się w toku realizacji
      - błyskawiczną, asortymentową analizę sprzedaży we wskazanych przez
        zamawiającego okresach
      - automatyczne generowanie uzupełnień asortymentu, w oparciu o średnią dzienną sprzedaży
      - wyszukiwanie najkorzystniejszych dostawców określonych grup towarówów
      - kontrolę zgodności dokonanych zamówień z otrzymanymi dostawami
      - możliwość eksportu zamówienia bezpośrednio do fax-modemu
    PS Zamówienia / Odbiorcy

Ten moduł obsługuje działania przedsiębiorstwa w zakresie składania zamówień od odbiorców. W szczególności, pozwala on na pełną rejestrację zamówień, automatyczne tworzenie otwartych dokumentów sprzedaży na podstawie zamówień oraz tworzenie listy brakujących towarów, na podstawie zamówień otrzymanych przez modem.
    PS Zakupy

Moduł ten zajmuje się obsługą działań firmy, związanych z zakupami, umożliwiając m.in. archiwizację dokumentów zakupu oraz kontrolę zgodności dostarczonych towarów. Moduł umożliwia też np. automatyczne przekazywanie towaru do magazynu reklamacji, blokowanie poszczególnych partii towarów oraz wycenę zakupionych produktów.
Dostępna jest też opcja prowadzenia rozliczeń zakupów, mających na celu kontrolę prawidłowości dostaw towarów (poprzez porównanie wartości dokumentów handlowych z wartością związanych z nimi dokumentów magazynowych). Moduł pozwala też na:

      - zmianę cen sprzedaży towarów znajdujących się na stanie poprzez ich przecenę
      - prowadzenie analiz statystycznych dokonywanych zakupów
    PS Sprzedaż

Moduł zaprojektowany został w oparciu o potrzebę jak największego skrócenia procesu sprzedaży i wystawiania faktur. Przy wystawianiu dokumentów sprzedaży program pobiera informacje z wielu ustawień (m.in. kartoteki, definicje różnych dokumentów). Do głównych zadań modułu należy wystawianie i archiwizowanie dokumentów sprzedaży i elastyczne grupowanie oraz klasyfikowanie kontrahentów jak i produktów. Moduł zapewnia pełną obsługę urządzeń fiskalnych oraz realizowanie sprzedaży przy wykorzystaniu kodów kreskowych.
Moduł ten uwzględnia też:

      - możliwość różnorodnej organizacji pracy dla różnych działów sprzedaży;
      - obsługę zamówień klientów (oferty, zamówienia, potwierdzenia, WZ, faktury);
      - wykorzystanie różnych systemów rabatowych (np. rabaty automatyczne, obrotowe);
      - moduł może sugerować rabaty lub dopłaty, na podstawie zdefiniowanych algorytmów;
      - obliczanie i udzielanie rabatu obrotowego (uzależnienie rabatu od wartości zakupów
        dokonanych przez kontrahenta w poprzednich okresach oraz terminowej realizacji zapłat);
      - wprowadzenie dużego zakresu kryteriów ograniczających sprzedaż
        dla wybranych kontrahentów w ujęciu asortymentowym;
      - dostęp do informacji o stanie limitu kredytu danego kontrahenta z możliwością blokady sprzedaży;
      - przeprowadzanie statystycznych analiz opisujących skuteczność sprzedaży;
      - wykonywanie raportów w oparciu o historię sprzedaży z uwzględnieniem różnych
        parametrów analizy (kontrahent, producent, dostawca, akwizytor)

    PS Zarządzanie Magazynem

Moduł umożliwia tworzenie dokumentów magazynowych (dokumentów przyjęcia oraz dokumentów wydania), śledzenie pojedynczych partii produktów oraz ich blokowanie. Możliwe jest ponadto określanie lokalizacji produktów i automatyczne tworzenie komplementarnych przesunięć międzymagazynowych i międzysektorowych.
Moduł pozwala też na analizę poziomu zapasów towaru, analizowanie gospodarki magazynowej, definiowanie wielopoziomowej sieci dystrybucji, obsługę wielu magazynów oraz sektorów w ramach danego magazynu.

    PS Przetargi

Ten element systemu wspomaga prace związane z przetargami szpitalnymi. Podstawowym jego zadaniem jest nadzór nad przygotowaniem, prowadzeniem, wykonaniem oraz archiwizacją zamówień przetargowych. Moduł zapewnia:

      - przyspieszenie procesu generowania oferty przetargowej;
      - nadzór nad sprzedażą towarów z oferty przetargowej;
      - automatyczne tworzenie ofert;
      - tworzenie historii przetargów;
      - dostęp do sumarycznych informacji o przetargu (kontrola zysków z przetargu);
      - automatyczne przeliczenia cenowo-rabatowo-walutowe;
      - automatyczne, pół automatyczne, ręczne tworzenie aneksów;
      - możliwość wykorzystania zamienników (nazw międzynarodowych bądź też chemicznych);
      - ujęcie preferencji krajowych;
      - pełną komunikację z pakietem biurowym MS Office;
    PS Set

Moduł mający szerokie zastosowanie w przypadku prowadzenia sprzedaży w systemie van-selling'u. Umożliwia komunikację z urządzeniem SET, pozwalając na wprowadzanie do urządzenia kartotek kontrahentów, indeksu towarowego oraz partii towarów. Dodatkowo moduł pozwala na zwrotne przeniesienie informacji dotyczących dokonanej sprzedaży.
    PS Finanse

Zadaniem tego modułu jest nadzór nad wszelkimi zapisami księgowymi bieżącymi oraz historycznymi przedsiębiorstwa. Projekt modułu oparto o zasadę efektywnej automatyzacji (zawsze pod kontrolą użytkownika) księgowania, bez względu na liczbę dokumentów oraz zasobów osobowych. Umożliwia emisję standardowych raportów i dokumentów zewnętrznych, sprawozdań finansowych oraz udostępnia analizę ekonomiczną i sprawozdawczość dla potrzeb kierownictwa firmy.
W module tym znajdują się mechanizmy pozwalające na automatyczną obsługę kręgów kosztów, szybki dostęp do informacji w zakresie obrotów i zapisów na wybranym koncie syntetycznym lub analitycznym oraz pełną automatyzacje księgowania dokumentów zakupu i sprzedaży (oraz rejestrów bankowych i kasowych).
Moduł umożliwia rejestrację wyciągów bankowych, raportów kasowych, poleceń księgowania, automatyczne tworzenie planu kont w zakresie kont analitycznych kontrahentów oraz wykorzystywanie grup analitycznych (których elementami są składniki wybranych kartotek) do budowania planu kont oraz schematów księgowania. Możliwe jest ponadto:

      - wpływanie na rozrachunki za pomocą korekt rozrachunkowych;
      - dokonywanie automatycznych przeksięgowań miesięcznych oraz rocznych;
      - generowanie podstawowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat);
      - wprowadzanie ręcznych poleceń księgowych;
      - łączenie systemu z innymi systemami komputerowymi;

    PS Analizy

Raporty systemu PS2000 dają możliwość dostępu do bardzo szczegółowych informacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa. Raporty są pogrupowane wg informacji źródłowych. Ich konfigurowalność umożliwia generowanie wielu przekrojowych zestawień. Łatwy dostęp do danych pozwala w sposób szybki uzyskać niezbędne informacje do podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych.
    PS Rozliczenia

Moduł rozliczeniowy systemu w wersji PS2003, umożliwia obsługę należności i zobowiązań, drukowanie przelewów oraz przekazywanie danych do systemu bankowości elektronicznej. Pozwala na rejestrację wpłat i wypłat środków pieniężnych będących rozliczeniami dokumentów lub przedpłatami a także udostępnia wgląd do historii rozrachunków pochodzących z różnych okresów. Ponadto, w skład modułu wchodzą następujące elementy:

      - kasa;
      - wykonywanie raportów kasowych;
      - rejestracja wpłat i wypłat gotówki będących np. rozliczeniami dokumentów, przedpłatami;
      - kompensaty należności i zobowiązań;
      - rozrachunki;
      - kompensaty rozrachunków;
      - przeglądanie w przekroju należności, zobowiązań, rozrachunków wybranego kontrahenta;
      - banki;
      - wprowadzanie wyciągów z różnych rachunków bankowych;
      - szybki dostęp do dokumentów zapłaconych oraz wszelkich informacji dotyczących ich spłaty;
      - zaliczki (ich rejestracja oraz kontrola prawidłowości rozliczania);

    PS Inwentaryzacja

Moduł inwentaryzacji przeznaczony jest do wspomagania procesu inwentaryzacji stanów magazynowych w firmie. Umożliwia przeprowadzanie zarówno inwentaryzacji całościowych, jak i częściowych. Ułatwia wprowadzanie danych wynikających ze spisu z natury, dzięki możliwości wydruku arkuszy spisowych oraz wyboru sposobu sortowania towarów. Generuje wykaz różnic pomiędzy ilościami pochodzącymi ze spisu, a ilościami znajdującymi się na stanie (bazie programu). Tworzy korekty poinwentaryzacyjne (odpowiednie dokumenty magazynowe) na podstawie różnic zarejestrowanych w trakcie działania.
    PS Dokumenty elektroniczne

Jest to moduł umożliwiający zapis w formie elektronicznej dokumentów sprzedaży w wymaganym przez odbiorcę formacie. Realizuje on także odczyt dokumentów zakupu zapisanych przez dostawcę w formie elektronicznej (w odpowiednim formacie) co przyspiesza rejestrację zakupu towarów.
Moduł zapewnia pełną konfigurację generowanych formatów elektronicznych poprzez zastosowanie specjalizowanego meta języka oraz kontrolę poprawności zapisu informacji na nośniku zewnętrznym.    PS Akwizycja

Moduł umożliwia obliczanie prowizji przedstawicieli handlowych, akwizytorów oraz przewoźników przy uwzględnieniu wartości sprzedaży oraz terminu spływu należności. Moduł zawiera zestaw różnorodnych raportów pozwalających na analizę elementów wpływających na wysokość prowizji.    PS Modem

Moduł umożliwiający komunikację modemową pomiędzy odbiorcą lub punktem sprzedaży a centralą firmy.
Pozwala m.in. na pobranie przez odbiorcę (punkt sprzedaży) aktualnej oferty dostawcy oraz złożenie na jej podstawie zamówienia przetwarzanego automatycznie przez system PS2000 w fakturę sprzedaży.System PS2000 i jego zastosowanie w dystrybucji farmaceutycznej.

System PS2000 daje możliwość kontroli zakupu i sprzedaży leków o krótkich datach ważności, kontrolę wartości marży minimalnej w czasie sprzedaży oraz realizację ofert "specjalnych" związanych z sprzedażą produktów o szczególnych cechach. Program udostępnia także możliwość zdefiniowania kolejności pobierania towaru z poszczególnych partii; LIFO, FIFO, lub ręczny wybór przez użtkownika. Istnieje też możliwość indywidualnego określania dla każdego z towarów sposobu wyliczania ceny sprzedaży na zasadzie rachunku stu lub przez proste dodanie marży.
Odpowiednie opcje pozwalają na przekazywanie do sprzedaży części dostaw, nadzorowanie ustaleń cenowych oraz rabatów terminowych dla wybranych kontrahentów, a także na sprzedaż leków w drodze procedury przetargowej. Mamy też możliwość dynamicznego wyliczania sugerowanej ceny detalicznej brutto, w oparciu o cenę hurtową we wszystkich możliwych standardach łącznie z obsługą aktualnych marż degresywnych. Możliwa jest też kontrola poprawności "komisji zwolnień" podczas rejestracji dokumentu przyjęcia towaru, zabezpieczanie poziomu cen urzędowych w procesie wyceny, oraz rejestracja i pełna obsługa trzech kategorii opakowań zbiorczych (zgrzewka, karton, paleta).

System posiada kompletną obsługę sprzedaży zestawów promocyjnych, umożliwiającą nadzorowanie ilości wydanych artykułów promocyjnych oraz tworzenie zestawów promocyjnych z towarów jednostkowych. System, pozwala ponadto na:

      - informowanie sprzedawcy o powiązaniu danego leku z zestawem promocyjnym;
      - automatyczne rejestrowanie elementów składowych zestawu po wybraniu przez
        użytkownika nazwy zestawu;
      - możliwość blokowania partii towaru na magazynie obejmującą m.in. następujące przypadki:
               - brak komisji zwolnień;
               - brak atestu;
               - wycofana seria;
               - zerowe ceny sprzedaży;


Blokady mogą zostać ustawione automatycznie podczas przyjęcia towaru w komorze przyjęć lub ręcznie przez operatora. Użytkownik może zdefiniować samodzielnie dowolne przyczyny blokad obsługę wielu magazynów a w ramach magazynu - sektorów (podmagazynów), co oznacza zdolność systemu podziału dokumentów magazynowych na dokumenty cząstkowe przypisane poszczególnym sektorom.
Użytkownik ma możliwość automatycznego przesuwania towaru na magazyn reklamacji m.in. w następujących przypadkach:

      - nadwyżka towaru;
      - towar przeterminowany;
      - niezgodność serii;

Użytkownik może zdefiniować samodzielnie dowolne przyczyny reklamacji. Program udostępnia sparametryzowaną możliwość łączenia pozycji magazynowych tego samego towaru z wielu dostaw w jedną pozycję na dokumencie handlowym, a także:

      - mechanizm blokady sprzedaży wybranych towarów dla wybranych grup kontrahentów;
      - pełną współpracę z indeksami SKOOLP, BAZYL oraz KS_BLOZ, oraz nowy KS_BLOZ;
      - obsługę wszystkich formatów faktur elektronicznych oraz ofert na dyskietkach
        dla wszystkich istniejących na rynku programów aptecznych;
      - sprzedaż za pomocą połączeń modemowych w standardach KS_HOST, ABONET oraz
        PS_HOST w układzie automatycznym lub półautomatycznym;
      - obsługę modemową regionalnych biur sprzedaży oraz oddziałów;
      - łatwą i szybką wycenę powiązaną z automatycznymi tabelami marż i cennikami;
      - zgodność z wymaganiami stawianymi magazynom i sprzedaży leków psychotropowych
        oraz narkotyków;
      - zaawansowane mechanizmy korygowania serii oraz dat ważności leków w magazynie
        z automatycznym pobieraniem atrybutów cenowych z dokumentu handlowego;
      - nadzorowanie i wycofywanie z obrotu towarów z wycofanymi seriami;
      - raporty dla IMS oraz sprawozdania dla MziOS.